Bartosz Jawecki

Bartosz Jawecki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Bartosz Jawecki jest absolwentem kierunku ochrona środowiska oraz doktorem habilitowanym nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji poświęconych m.in. aspektom prawnym gospodarki wodnej i ochrony środowiska, ochronie wód i gospodarce wodnej, inżynierii i ochrony krajobrazu. Jest autorem i współautorem opracowań branżowych z zakresu operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, prognoz oddziaływania na środowisko, programowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykłada zagadnienia związane z prawem ochrony środowiska, dokumentacją wodnoprawną, ochroną wód i gospodarką wodną, projektowaniem małych zbiorników wodnych, inżynierią i ochroną krajobrazu, ochroną środowiska. Jest m.in. Członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

back to top